مرکز تحقیقات میکروب شناسی

باکتری شناسی-ویروس شناسی-بیوتکنولوژی-ژنتیک-بیوشیمی

انیمیشنی از ترمیم اتوماتیک برخی از موتاسیون ها:

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم دی 1388ساعت 22:51  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از موتاسیون ها عامل ایجاد تغییرات در اطلاعات ژنتیکی:

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم مرداد 1388ساعت 23:0  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از RNA به عنوان اولین ماده ژنتیکی:

 
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اردیبهشت 1388ساعت 0:31  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

ذخیره اطلاعات ژنتیکی در RNA برخی ویروسها:

+ نوشته شده در  جمعه بیستم اردیبهشت 1387ساعت 19:55  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از ویرایش RNA پیامبر در برخی از اوقات:

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم اردیبهشت 1387ساعت 13:24  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشن هایی از چرخه زیستی یک آنژیوسپرم و فرآیند فتوسنتز ’اکسیژنی:

کسي که مي ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد

 

Oxygenic Photosynthesis
Author: Maria Olsen
Media Type: Flash 6

Relevant to: Botany
Status: Completed


PC Download
Mac Download

 

Life Cycle of an Angiosperm
Author: Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Biology 108
Status: Completed


PC Download
Mac Download

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1387ساعت 13:49  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از تعیین توالی DNA به روش سانجر:

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1387ساعت 20:36  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشن هایی از چرخه زیستی سرخس و تکنیک پوست اندازی در گیاهان:

زندگيت هرچه باشد با آن روبرو شو و آن را در آغوش گير ، از آن دوري مکن و به نامهاي سخت و درشتش مخوان      زندگي آنقدر بد نيست که توهستي

 

Fern Life Cycle
Author: Lorna Ash
Media Type: Flash 4
Relevant to: Biology 108, Botany 210
Status: Completed

PC Download
Mac Download

 

Peel Technique
Author: Lorna Ash
Media Type: Flash 4
Relevant to: Botany 210
Status: Completed

PC Download
Mac Download

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم فروردین 1387ساعت 19:43  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از پی بردن به کدون های اسید های آمینه:

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم فروردین 1387ساعت 13:39  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از بخش های میکروسکوپ و چرخه زیستی در گیاهان:

مي دوني وقتي خدا داشت بدرقت مي کرد بهت چي گفت؟      گفت جايي که ميري مردمي داره که مي شکننت نکنه غصه بخوري        من همه جا باهاتم تو تنها نيستي        تو وجودت عشق ميذارم که بغض کني       اشک ميدهم که همراهيت کنه       و مرگ که بدوني دوباره برمي گردي پيشم

 

Parts of the Microscope
Author: Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Science 7
Status: Completed


PC Download
Mac Download

 

Equisetum life cycle
Author: Lorna Ash
Media Type: Flash 4
Relevant to: Botany 210
Status: Completed


PC Download
Mac Download

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم فروردین 1387ساعت 23:17  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از پدیده های انتشار و اسمز به همراه انتقالات در گیاهان:

اگر انتظار بدترينها را داشته باشي از مغز قدرت دافعه اي رها مي کني          که سبب مي شود بهترينها از تو بگريزد

Diffusion and Osmosis
Author:
Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Science 7
Status: Completed

PC Download
Mac Download

Transport in Plants
Author: Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Science 7
Status: Completed

PC Download
Mac Download

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم فروردین 1387ساعت 21:4  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از شباهت DNA به نردبان پیچ خورده:

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم اسفند 1386ساعت 7:41  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشن هایی از فرآیند فتوسنتز و بررسی اکوسیستم ها:

مي دوني وقتي خدا داشت بدرقت مي کرد بهت چي گفت؟            گفت جايي که ميري مردمي داره که مي شکننت نکنه غصه بخوري        من همه جا باهاتم تو تنها نيستي        تو وجودت عشق ميذارم که بغض کني       اشک ميدم که همراهيت کنه        و مرگ که بدوني دوباره برمي گردي پيشم

Photosynthesis
Author: Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Science 7
Status: Completed

 
PC Download 

Analyzing an Ecosystem
Author:
Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Science 7
Status: Completed

PC Download

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم اسفند 1386ساعت 8:58  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از اثبات وجود DNA در ویروس ها و باکتری ها:

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم اسفند 1386ساعت 23:42  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی بسیار جذاب به همراه توضیحات جامع در رابطه با ویروس ایدز(HIV):

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم اسفند 1386ساعت 12:41  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از A gene is made of DNA:

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم اسفند 1386ساعت 18:22  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از چرخه دانه در گیاهان:

کلاغی به شاخی شده جای گير       به منقار بگرفته قدری پنير       يکی روبهی بوی طعمه شنيد         به پيش آمد و مدح او برگزيد         بگفتا سلام ای کلاغ قشنگ      که آيی در نظر شور و شنگ        اگر راستی بود آوای تو        به مانند پرهای زيبای تو        درين جنگل اندر سمندر بودی         بر اين مرغها جمله سرور بودی        ز تعريف روباه شد زاغ شاد        ز شادی نياورد خود را به ياد        به آواز کردن دهان برگشود         شکارش بيفتید و روبه ربود        بگفتا که ای زاغ اين را بدان        که هرکس بود چرب وشيرين زبان        خورد نعمت از دولت آن کسی    که بر گفته او گوش دارد کسی        چنان چون به چربی نطق و بيان        گرفتم پنير تو را از دهان

 

Life Cycle of Seed Plants
Author:
Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Science 7
Status: Completed

PC Download

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386ساعت 18:54  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از ساخت یک پروتئین توسط یک ژن:

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم بهمن 1386ساعت 18:50  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشن هایی از چرخه های آب و کربن:

گفتمش آغاز درد عشق چيست؟           گفت آغازش سراسر بندگيست            گفتمش پايان آن را هم بگو           گفت پايانش همه شرمند گيست        گفتمش درمان دردم را بگو        گفت درماني ندارد، بي دواست        گفتمش يک اندکي تسکين آن         گفت تسکينش همه سوز و فناست

 

The Carbon Cycle
Author:
Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Science 7
Status: Completed


PC Download 

The Water Cycle
Author: Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Science 7
Status: Completed

PC Download

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم بهمن 1386ساعت 18:25  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از کلیدی بودن پروتئین ها و دی ان ای در هسته سلول:

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم بهمن 1386ساعت 8:52  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از کاربرد قوانین مندل در پیدایش انسان:

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم دی 1386ساعت 11:24  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از Genes get shuffled when chromosomes exchange pieces:

+ نوشته شده در  شنبه یکم دی 1386ساعت 18:45  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از حمل ژن ها توسط کروموزوم ها:

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آذر 1386ساعت 18:58  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از Specialized chromosomes determine gender:

 

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم آذر 1386ساعت 19:32  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از All cells arise from pre-existing cells:(نیاز به برنامه Flash player)

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آذر 1386ساعت 8:52  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از واقعی بودن ژن ها(Genes are real things):

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آبان 1386ساعت 22:36  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از Genes come in pairs:

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم آبان 1386ساعت 18:50  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشنی از شباهت کودکان به والدین خود(Children resemble their parents):

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم آبان 1386ساعت 18:22  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشن هایی از کانژوگاسیون - تکثیر ویروسی - تاژک - استراتژی بیماریزایی اشرشیاکلی:

غمناک ترین لحظات زندگیت را از کسی تجربه می کنی که شیرین ترین خاطره ات را با وی داشته ای

                       چرخه سلولی ذره ویروسی                 انیمیشنی از تاژک یا فلاژلای باکتریها   

                                   

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم مهر 1386ساعت 18:9  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشن هایی از عفونت های حاصل از لیستریا - آگروباکتریوم و همچنین تحرک باکتریایی:

 شادماندن به هنگامی که انسان در گیر و دار کارهای ملال آور و پر مسئولیت است، هنر کوچکی نیست

     Listeria spp. Infection    

 Agrobacterium Infection 

  Bacterial Movement 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم خرداد 1385ساعت 23:27  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  | 

انیمیشن هایی از PCR - چرخه تعیین توالی - DNA Arrays:

 هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام نده

             PCR         Cycle Sequencing         DNA Arrays        

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم خرداد 1385ساعت 16:42  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  |