X
تبلیغات
مرکز تحقیقات میکروب شناسی - 8)انیمیشن های زیستی

درحال انتقال به صفحه جديد


موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : پنجشنبه هفدهم دی 1388 | 22:51 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |

موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم مرداد 1388 | 23:0 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
 
موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : سه شنبه هشتم اردیبهشت 1388 | 0:31 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
تاريخ : جمعه بیستم اردیبهشت 1387 | 19:55 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
تاريخ : یکشنبه هشتم اردیبهشت 1387 | 13:24 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
کسي که مي ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد

 

Oxygenic Photosynthesis
Author: Maria Olsen
Media Type: Flash 6

Relevant to: Botany
Status: Completed


PC Download
Mac Download

 

Life Cycle of an Angiosperm
Author: Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Biology 108
Status: Completed


PC Download
Mac Download


موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1387 | 13:49 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |


موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1387 | 20:36 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
زندگيت هرچه باشد با آن روبرو شو و آن را در آغوش گير ، از آن دوري مکن و به نامهاي سخت و درشتش مخوان      زندگي آنقدر بد نيست که توهستي

 

Fern Life Cycle
Author: Lorna Ash
Media Type: Flash 4
Relevant to: Biology 108, Botany 210
Status: Completed

PC Download
Mac Download

 

Peel Technique
Author: Lorna Ash
Media Type: Flash 4
Relevant to: Botany 210
Status: Completed

PC Download
Mac Download


موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : دوشنبه بیست و ششم فروردین 1387 | 19:43 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
تاريخ : شنبه بیست و چهارم فروردین 1387 | 13:39 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
مي دوني وقتي خدا داشت بدرقت مي کرد بهت چي گفت؟      گفت جايي که ميري مردمي داره که مي شکننت نکنه غصه بخوري        من همه جا باهاتم تو تنها نيستي        تو وجودت عشق ميذارم که بغض کني       اشک ميدهم که همراهيت کنه       و مرگ که بدوني دوباره برمي گردي پيشم

 

Parts of the Microscope
Author: Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Science 7
Status: Completed


PC Download
Mac Download

 

Equisetum life cycle
Author: Lorna Ash
Media Type: Flash 4
Relevant to: Botany 210
Status: Completed


PC Download
Mac Download


موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1387 | 23:17 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
اگر انتظار بدترينها را داشته باشي از مغز قدرت دافعه اي رها مي کني          که سبب مي شود بهترينها از تو بگريزد

Diffusion and Osmosis
Author:
Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Science 7
Status: Completed

PC Download
Mac Download

Transport in Plants
Author: Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Science 7
Status: Completed

PC Download
Mac Download


موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : دوشنبه پنجم فروردین 1387 | 21:4 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
تاريخ : شنبه بیست و پنجم اسفند 1386 | 7:41 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
مي دوني وقتي خدا داشت بدرقت مي کرد بهت چي گفت؟            گفت جايي که ميري مردمي داره که مي شکننت نکنه غصه بخوري        من همه جا باهاتم تو تنها نيستي        تو وجودت عشق ميذارم که بغض کني       اشک ميدم که همراهيت کنه        و مرگ که بدوني دوباره برمي گردي پيشم

Photosynthesis
Author: Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Science 7
Status: Completed

 
PC Download 

Analyzing an Ecosystem
Author:
Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Science 7
Status: Completed

PC Download


موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم اسفند 1386 | 8:58 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
تاريخ : پنجشنبه شانزدهم اسفند 1386 | 23:42 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |

موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : چهارشنبه هشتم اسفند 1386 | 12:41 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |

موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : چهارشنبه یکم اسفند 1386 | 18:22 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
کلاغی به شاخی شده جای گير       به منقار بگرفته قدری پنير       يکی روبهی بوی طعمه شنيد         به پيش آمد و مدح او برگزيد         بگفتا سلام ای کلاغ قشنگ      که آيی در نظر شور و شنگ        اگر راستی بود آوای تو        به مانند پرهای زيبای تو        درين جنگل اندر سمندر بودی         بر اين مرغها جمله سرور بودی        ز تعريف روباه شد زاغ شاد        ز شادی نياورد خود را به ياد        به آواز کردن دهان برگشود         شکارش بيفتید و روبه ربود        بگفتا که ای زاغ اين را بدان        که هرکس بود چرب وشيرين زبان        خورد نعمت از دولت آن کسی    که بر گفته او گوش دارد کسی        چنان چون به چربی نطق و بيان        گرفتم پنير تو را از دهان

 

Life Cycle of Seed Plants
Author:
Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Science 7
Status: Completed

PC Download


موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386 | 18:54 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم بهمن 1386 | 18:50 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
گفتمش آغاز درد عشق چيست؟           گفت آغازش سراسر بندگيست            گفتمش پايان آن را هم بگو           گفت پايانش همه شرمند گيست        گفتمش درمان دردم را بگو        گفت درماني ندارد، بي دواست        گفتمش يک اندکي تسکين آن         گفت تسکينش همه سوز و فناست

 

The Carbon Cycle
Author:
Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Science 7
Status: Completed


PC Download 

The Water Cycle
Author: Heather Kroening
Media Type: Flash 5
Relevant to: Science 7
Status: Completed

PC Download


موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : پنجشنبه هجدهم بهمن 1386 | 18:25 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
تاريخ : سه شنبه شانزدهم بهمن 1386 | 8:52 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
تاريخ : شنبه بیست و دوم دی 1386 | 11:24 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
تاريخ : شنبه یکم دی 1386 | 18:45 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
تاريخ : شنبه بیست و چهارم آذر 1386 | 18:58 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |

 


موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : جمعه شانزدهم آذر 1386 | 19:32 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
تاريخ : پنجشنبه یکم آذر 1386 | 8:52 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |


موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم آبان 1386 | 22:36 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
تاريخ : پنجشنبه دهم آبان 1386 | 18:50 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
تاريخ : دوشنبه هفتم آبان 1386 | 18:22 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
غمناک ترین لحظات زندگیت را از کسی تجربه می کنی که شیرین ترین خاطره ات را با وی داشته ای

                       چرخه سلولی ذره ویروسی                 انیمیشنی از تاژک یا فلاژلای باکتریها   

                                   


موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : دوشنبه نهم مهر 1386 | 18:9 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
 شادماندن به هنگامی که انسان در گیر و دار کارهای ملال آور و پر مسئولیت است، هنر کوچکی نیست

     Listeria spp. Infection    

 Agrobacterium Infection 

  Bacterial Movement 


موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : جمعه بیست و ششم خرداد 1385 | 23:27 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |
 هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام نده

             PCR         Cycle Sequencing         DNA Arrays        


موضوعات مرتبط: 8)انیمیشن های زیستی

تاريخ : سه شنبه شانزدهم خرداد 1385 | 16:42 | نویسنده : سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) |