مرکز تحقیقات میکروب شناسی

باکتری شناسی-ویروس شناسی-بیوتکنولوژی-ژنتیک-بیوشیمی

باکتری اشر شیاکلی(E.coli):

تشخیص آزمایشگاهی: اشیریشیا کولی كوكوباسيل گرم منفي  بوده که می توان از خون- مدفوع- خلط- چرک -مایع نخاع -ادرار وزخم جدا نمود

کلی باسیل ، گرم منفی، بیهوازی اختیاری و بدون اسپوری بوده که درسطح آگار خوندار رشد می کند و کلنی های کروی محدب به رنگ خاکستری تولید میکند

                                  

درسطح محیط کشت مکانکی به صورت کلنی های لاکتوز مثبت صورتی رنگ مسطح وخشك رشد می کند

و در محیط کشت EMB  کلنیهای باجلای فلزی ومتاليك ایجاد میکند

در محيط TSA(تريپتیکیس سوي آگار) کلني هايي بي قاعده وغير پیگمانته توليد مي كنند

این باکتری اندول تولید میکند و واکنش متیل رد مثبت دارد اما واکنش وژپرسكوئر  آن منفی است وسیترات رامصرف نمی کند

اغلب متحرک می باشند و کلی باسیل قادر به تخمیر گلوکز وتولید گاز است وهمچنین لاکتوزراتخمیر می کند و اوره آز منفی است

آزمایش ایجکمن:

درصورتیکه اشرشیا کلی را در آبگوشت مکانکی و دردمای  44درجه سانتیگراد قرار دهند، گاز تولید شده ولی این واکنش در آنتروباکتر،کلبسیلا و سیتروباکتر منفی است

توجه شود که  سوشهای  EIEC   همانند شیگلا نمی توانند لاکتوز راتخمیر کنند و یا لاکتوز را با تاخیر تخمیر می کنند ومتحرک نیستند

+ نوشته شده در  شنبه سوم فروردین ۱۳۸۷ساعت 21:7  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی)  |